Oświadczenie w sprawie dostępności

Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej jedynka.pleszew.pl  zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

W Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie dla strony jedynka.pleszew.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony:

Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa jedynka.pleszew.pl spełnia wymagania w 99,63%

Wynik testu dostępny jest pod adresem: http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=c27d9be9-483e-4f2e-a5e0-a5870f9a535c oraz na poniższej zrzucie ekranu:Status pod względem zgodności

Strona internetowa dostępna jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.

Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Część plików nie jest dostępna cyfrowo.


Informacje dodatkowe

  1. Publikacja strony http://www.jedynka.pleszew.pl  2006-09-19
  2. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-19
  3. Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony jest: Jacek Wypuszcz.
  4. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: Zespół Szkół Publicznych nr 1, ul. Szkolna 5, 63-300 Pleszew.
  5. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność strony email: zspnr1@pleszew.pl
  6. Telefon do osoby odpowiedzialnej za dostępność cyfrową strony: 62 7428 373
  7. Strona aktualizowana na bieżąco.
  8. Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowe była na poziomie WCAG 2.0.
  9. W menu - Kontakt zawarte są dane teleadresowe instytucji.


Dostępność architektoniczna obiektów ZSP nr 1 w Pleszewie

Budynek, przy ul. Szkolna 5, wejście od ulicy Szkolnej nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku przy ul. Szkolna 5, wejście do budynku od dziedzińca szkoły jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście do budynku możliwe jest z poziomu gruntu, umożliwia wjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych i dotarcie do portierni, z której możliwe jest wezwanie pracownika szkoły. Ponadto jest winda osobowa, umożliwiająca wjazd na cztery poziomy budynku, ale obecnie nie jest dostępna dla petentów, szkoła właśnie składa projekt na jej wznowienie.

W budynku przy ul. Szkolnej 5, wejście od strony sali sportowej przystosowane jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście możliwe jest z poziomu gruntu, umożliwia wjazd do szkoły dla osób niepełnosprawnych. Jest wyznaczone pomieszczenie w sali nr 5 do obsługi niepełnosprawnych petentów.

W całym budynku przy ul. Szkolnej 5, dostępna jest klatka schodowa z poręczami, umożliwiająca dotarcie do miejsc na podwyższonym parterze lub poszczególnych  piętrach.

Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym.

W szkole nie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego na miejscu.

W budynku szkoły, przy wejściu z dziedzińca na parterze znajduje się toaleta, przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Budynek w Marszewie, w którym ma siedzibę Publiczne Przedszkole w Marszewie przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście do budynku możliwe jest z poziomu gruntu, umożliwia wjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych.

Przed w/w budynkami znajdują się miejsca parkingowe.


Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.

Linki, także te prowadzące do serwisów zewnętrznych, w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.

Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe.

Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.


Procedura wnioskowa - skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:

al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

Telefon (22) 55 17 700

e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

https://www.rpo.gov.pl/


Data sporządzenia Deklaracji Dostępności 2021-01-29

Data aktualizacji strony 2021-02-01


Pliki do pobrania:

Informacja o dostępności.docx

PLAN DOSTĘPNOŚCI 2020-2021 ZSP NR 1.pdf

Raport-Dostępność-Przedszkole.Marszew.pdf

Raport-Dostępność-SP1.pdf

Raport-Dostępność-ZSP1.pdf